Cấu hình logo và hotline

Video tổng quan

Đăng nhập

Để đăng nhập, gõ tenmiencuaban.com/admin để đăng nhập, điền tài khoản và mật khẩu vào

Thay logo

Chúng ta nhấn cấu hình website, header và upload logo mới để thay logo

Thay Hotline nhấp nháy

Chúng ta vào Cài đặt – >Easy Call Now để thay các thông số hotline

Các bài viết khác