Tạo, sắp xếp, thêm Menu

Để thêm 1 liên kết, bài viết vào menu thì chúng ta phải tạo bài viết, trang trước sau đó chúng ta mới thêm vào menu ( tức là khi tạo trang, bài viết nó sẽ không tự động thêm vào menu mà chúng ta phải sắp xếp, thêm thủ công )

Quản trị menu

Truy cập Giao diện -> Menu

Các bài viết khác