Cấu hình cơ bản cho DEV, thêm mã script và code

Một số chuyên mục bị ẩn đi để đỡ rối, với quản trị viên để mở ra, quý khách có thể bật lên khu vực plugin, chèn script, bật chế độ bảo trì tại mục cấu hình website